E themeluar ne Kline u be shpejt nje nga pikat e referimit ne sektorin e shperndarjes se  produkteve  ushqimore.  Gjatë ketyre viteve kompania ka ditur te shfrytezoje mire rezultatet pozitive te arritura me investimet e domosdoshme  per  rritjen dhe zhvillimin e saj.  Eshte nje nderrmarje dinamike ne zgjerim te vazhdueshem dhe ka si objektiv kryesor ,te kenaqe me se miri kerkesat e klienteve  prandaj i kushton nje  rendesi te vecante pergatitjes se stafit, organizimit te brendshem si dhe sherbimit professional  dhe kualitetit.Pos lamise se shperndarjes se produkteve ushqimore, ndermarrja jone ne vitin 2009  e ka zgjeruar veprimtarin e vet edhe ne lëmin e prodhimit, me hapjen e fabrikes se re per prodhimin e ëmbëlsirave dhe produkteve konditorike.

Githashtu ne posedojmë edhe vijen e paketimit te produkteve te ndryshme siç jane: Spec I kuq,Kikiriki,Nisheste etj.Ne kuader te nderrmarjës sonë është edhe hypermarketi Nora dhe Hoteli Nora I cili ka kapacitet prej 30 dhomash.Ndërrmarrja jonë veprimtarinë e zhvillon ne dy lokacione ne Kline dhe ne Fushe Kosovë ku ka te punësuar mbi 200 punëtor.

Synimet tona jane qe vazhdimisht ti rrisim kapacitetet tona, sidomos ne lëmin e prodhimitarisë me shtimin e produkteve te reja dhe rritjen e punësimit.